06 - 282 40 598 Email

Algemene Voorwaarden
Betaling- en behandelvoorwaarden
Praktijk Hayo Bol van dhr H. Bol, Natuurgeneeskundig therapeut hierna te benoemen als de Praktijk.
Olde Ee 8
8604 BT Sneek
Contact: 0628 240598

1. Voorwaarden
Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen de Praktijk en haar cliënten.

2. Behandelkosten
Behandeling alleen tegen contante betaling tenzij anders is overeengekomen. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. De Praktijk berekent de bij haar cliënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de BAT/C vastgestelde richtlijnen. Een consult duurt afhankelijk van de soort behandeling een half uur tot 2 uur.

3. Afspraken
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de behandeling door hem/haar telefonisch te worden afgezegd. Indien niet wordt opgenomen is inspreken op het antwoordapparaat met achterlaten van een telefoonnummer voldoende. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt de Praktijk zich het recht voor om 100%van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de cliënt in rekening te brengen. Wanneer in de voor de cliënt gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld. De door of vanwege de Praktijk afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

4. Gefactureerde betalingen
Indien mondeling is overeengekomen om per bank of giro te betalen dienen de gefactureerde betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, per bankopdracht door de cliënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

5. Vragen, reclamaties en klachtenregeling
Vragen c.q. reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten over de verrichtte behandeling(en), dient de cliënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot de therapeut te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de cliënt een klacht indient bij het BATC of andere instantie, tenzij de beweerde tekortkoming van de praktijken (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

6. In gebreke blijven
Bij niet-betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, is de cliënt van rechtswege in verzuim en brengen de praktijken de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de cliënt in rekening over de periode dat de cliënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

7. Verzuimregeling
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de cliënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

8. Incassomaatregelen
Voorts is de Praktijk gerechtigd – wanneer de cliënt in verzuim verkeert – incassomaatregelen tegenover de cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsnog voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 50,00, exclusief omzetbelasting.

Bat/c BR-0418
AGB code 032140
KvK 01130516
ING 6664727 tnv H. Bol te Sneek.
BTW 190081260